UOJ Logo Zhengrui Online Judge

ZROI

公告

标题 发表者 发表日期
[一级置顶] 正睿OJ 训练使用说明(2022)zhengruioi2022-03-04 21:46:54
[三级置顶] ZROJ 更新日志(出题人最好时常看一看)waaadreamer2021-10-18 13:36:01
[三级置顶] 正睿oi学生QQ群:392616894,家长移步家长群:692960347zhengruioi2019-08-09 19:10:37
[三级置顶] 正睿报名、合作、投题联系方式zhengruioi2019-08-09 19:09:44
[三级置顶] 正睿oi全年训练计划zhengruioi2019-08-09 19:07:35
[三级置顶] 高水平选手和经济困难优秀选手申请(8102年更新版)zhengruioi2022-02-26 19:33:04