UOJ Logo Zhengrui Online Judge

ZROI

用户信息

jiangqisheng Avatar

jiangqisheng 姜圻圣

Rating

1489

Email

2944404038@qq.com

格言

stO stO stO lky Orz Orz Orz

访问 jiangqisheng 的博客