UOJ Logo Zhengrui Online Judge

ZROI

用户信息

jiangqisheng Avatar

jiangqisheng

Rating

2220

Email

xukun5429@gmail.com

格言

Trying everything but fading.

访问 jiangqisheng 的博客

Rating 变化

AC 过的题目:共 1174 道题

